با صفحات ورزشی
 عناوین باشگاه شاهین وزیرمجموعه های آن
سالباشگاه شاهین وباشگاههای هم خانواده  آن ومقایسه نتایج حاصله آنها بابرخی ازتیمهای رقیب عنواندار ایرانیعناوین جامعناوین کسب شده
1326باشگاه شاهین موسس دکتراکرامیباشگاههانایب قهرمان
1327شاهینحذفیقهرمان
1328 شاهینباشگاهها نایب قهرمان
1328 شاهینحذفیقهرمان
1329 شاهینحذفیقهرمان
1330شاهینباشگاههانایب قهرمان
1330شاهینحذفیقهرمان
1332شاهینحذفینایب قهرمانی
1335شاهینباشگاههانایب قهرمانی
1336شاهینحذفینایب قهرمان
1337شاهینباشگاههاقهرمان
1338شاهینحذفینایب قهرمان
1339جم(شاهین آبادان)منطقه ای باحضور6تیمقهرمان
13411-دارایی2-شاهینباشگاههانایب قهرمانی
1342شاهینحذفیقهرمان
1344شاهینباشگاههاقهرمان
1346انحلال شاهین به علت سدراه تیمهای سلطنتی وستاره بدوش وقهرمانی پاسباشگاههامتفرق شدن بازیکنان
1348


1349
پیکان (کوچ بازیکنا ن شاهین - پرسپولیس توسط خیامی جهت استفاده ازشهرت وطرفداران شاهین برای تبلیغ خودروپیکان وقهرمانی در مسابقات جام درجام)


1-تاج(دوچرخه سواران سابق واستقلال کنونی)2-پرسپولیس مولود باشگاه شاهین(تنهاباشگاه خصوصی بامدیریت مرحوم عبده که ازبازیکنان شاهین تشکیل یافت)
جام درجام
باشگاهها
قهرمانی ازخانواده شاهین


نایب قهرمان
ازخانواده شاهین
13501-پرسپولیس2-پاس3-تاج4-عقاب تیم جدید ازنسل شاهین
اعلام حرفه شدن پرسپولیس وتقسیم تیم به دودسته حرفه ای وآماتور توسط عبده میرعامل باشگاه
باشگاههاقهرمان وعنوان چهارمی خانواده شاهین
13521-پرسپولیس2-تاج3-پاس وپیروزی تاریخی6-0 پرسپولیس برابراستقلالدر آن دوره پرسپولیس در ورزشگاه اختصاصی خود موسوم به ورزشگاه آپادانا تمرین میکرد و عبده برای فعال نگهداشتن تیم اصلی، باشگاههای صاحب‌نامی همچون سائوپائولو و چلسی را برای بازی دوستانه به تهران آورد. اما در سال ۱۳۵۲ به دلیل عدم وجود زیرساختهای فوتبال حرفهای در ایران و اعتراض خسروانی به آتابای، رئیس وقت فدراسیون فوتبال ایران عبده پس از فروش ورزشگاه باشگاه فعالیت حرفهای پرسپولیس را منحل کرد. سعی خسروانی همه کاره باشگاه تاج وفدراسیون براین بود پرسپولیس در این سالها، کمکم از مکتب شاهین فاصله بگیرد یا مسابقات تاج باتیم دوم یعنی آماتورانجام شود وبرای نیل به هدف فدراسیون راعملا وادارمیکردند چون لیگ ایران حرفه ای نیست برای تیم حرفه ای ایجادمشکل گردد.(جهت اطلاع کسانیکه بعداز30سال لیگ حرفه ای این چنین می بینند تاازخیانتهای کمرشکن تاجیها به خاطرمقاصدخود اطلاع یابند )تخت جمشیدقهرمان
13531-تاج2-پرسپولیس3-پاستخت جمشیدنایب قهرمان
13541-پرسپولیس2-هما3-پاستخت جمشیدقهرمان
13551-پاس2-پرسپولیس3-شهباز(مولود تیم شاهین ودلخوشی برگرداندن طرفداران شاهین به شهباز وازبین بردن طرفدراران سپس باشگاه پرسپولیس که تاکنون عقیم مانده استتخت جمشدتیم اول ودوم ازخانواده شاهین
1355-13561-پاس2-پرسپولیس3-ملوان4-تاج

1-تاج2-هما
تخت جمشید

نایب قهرمانی
13571-شهباز2-پرسپولیس3-تاج(این جام ازهمین سال به علت وقوع انقلاب اسلامی ایران متوقف شددرحالیکه تیم نوبنیان سرباز شاهینیها وپرسپولیس بااختلاف یک امتیازازهم صدرنشین جدول بودند)تخت جمشیدتیم اول ودوم ازخانواده شاهین
1360شاهین (نسل قدیم شاهین درپی ایجادمجددشاهین برآمده وقهرمانی جام حذفی راازآن خودکردند)حذفیقهرمان
1364شاهین باشگاههانایب قهرمانی
1364شاهینجام قدسقهرمان
1365شاهینقدسنایب قهرمانی
1366-
1367
1-پرسپولیس2-ملوان
پرسپولیس
حذفی
باشگاههای تهران
قهرمان

قهرمان
1367-
-1368-1369

استقلال(دوچرخه سواران وتاج اسبق)

1-شاهین اهواز2-ملوان

1-ملوان2-استقلال
جام قدس

حذفی

حذفی

قهرمان
1369
-1370
پاس 
1-پرسپولیس2-ملوان
جام آزادگان
حذفی

قهرمان
13701-پاس2-استقلال3-پیروزی(پرسپولیس)جام آزادگانسوم
13711-پاس2-پرسپولیس3-کشاورزجام آزادگاننایب قهرمان
13721-سایپا2-پرسپولیس3-فولاد خوزستانجام آزادگاننایب قهرمان
13731-سایپا2-استقلال3-کشاورزجام آزادگان
13741-پرسپولیس2-بهمن کرج3-استقلالجام آزادگانقهرمان
1374-13751-پرسپولیس2-بهمن کرج3-سایپا

1-استقلال2-برق شیراز(آنقدرمسابقه برگزارنشد تابهترین بازیکنان برق شیراز  به تیم دیگری انتقال یافتند
 تابساط قهرمانی استقلال فراهم شد)
جام آزادگان

حذفی
قهرمان

13761-استقلال2-پاس3-ذوب آهنجام آزادگان
1377
-1378
1-پرسپولیس2-استقلال3-سپاهان
1-پرسپولیس2-استقلال
جام آزادگان
جام حذفی
قهرمان
قهرمان
1378-13791-پرسپولیس2-استقلال3-فجرسپاسی شیراز

1-استقلال2-بهمن کرج
جام آزادگان
قهرمان
13791-استقلال2-پرسپولیس3-سایپا(تغییرنام لیگ به برتر یاخلیج فارس ازسال1380)آزادگاننایب قهرمان
1380-13811-پرسپولیس2-استقلال3-فولادخوزستان(اولین دور لیگ برتر)

1-استقلال2-فجرسپاسی شیرار بازهم این تیم که قهرمان دوره پیش بود به سرنوشت برق شیرازگرفتارشد
لیگ برتر

حذفی
قهرمان

1381-13821-سپاهان2-پاس تهران3-پرسپولیس9-استقلاللیگ برترسوم
1382-13831-پاس 2-استقلال3-فولادخوزستان5-پرسپولیس

1-سپاهان2-استقلال
لیگ برتر

حذفی
پنجم

1383-13841-فولادخوزستان2-ذوب آهن3-استقلال4-پرسپولیسلیگ برترچهارم
1384-13851-استقلال2-پاس3-سایپا9-پرسپولیس

1-سپاهان2-پرسپولیس
لیگ برتر


جام حذفی


نایب 
قهرمان
1385-13861-سایپا2-استقلال اهواز3-پرسپولیس4-استقلال تهرانلیگ برترسوم
1386-13871-پرسپولیس2-سپاهان2-صباباتری 13-استقلال

1-استقلال2-پگاه
لیگ برتر

حذفی
قهرمان

1387-13881-استقلال2-ذوب آهن3-مس کرمان5-پرسپولیسلیگ برترپنجم
1388-13891-سپاهان2-ذوب آهن3-استقلال4-پرسپولیس

1-پرسپولیس2-گسترش فولادتبریز
لیگ برتر
حذفی
چهارم
قهرمان
1389-13901-سپاهان2-استقلال3-ذوب آهن4-پرسپولیس

1-پرسپولیس2-ملوان
لیگ برتر

حذفی
چهارم

قهرمان
1390-13911-سپاهان2-تراکتورسازی3-استقلال12-پرسپولیس

1-استقلال2-شاهین بوشهر
لیگ برتر

حذفی

1391-1392؟خلیج فارس؟
 
 
بالا